சுபவீ – ஒரு நிமிடம் ஒரு செய்தி – பொய் பேசுதல் எளிதன்று