சுபவீ – ஒரு நிமிடம் ஒரு செய்தி – கொடுமையான அரசு விழா