சுபவீ – ஒரு நிமிடம் ஒரு செய்தி – முகமும், முகவரியும்

--