சுபவீ – ஒரு நிமிடம் ஒரு செய்தி – அடங்க மறுத்த அரிமா!