சுபவீ – ஒரு நிமிடம் ஒரு செய்தி – பொய்யுரையும், அடக்குமுறையும்