சுபவீ – ஒரு நிமிடம் ஒரு செய்தி – கென்னடியின் உரையும், முரணும்