சுபவீ – ஒரு நிமிடம் ஒரு செய்தி – குறளா, குறுநாடகமா?