சுபவீ – ஒரு நிமிடம் ஒரு செய்தி – அரளிப்பூவின் அழுகை