சுபவீ – ஒரு நிமிடம் ஒரு செய்தி – நடைமுறை முரண்பாடு

English Summary
One minute audio by Subavee about controversies.