சுபவீ – ஒரு நிமிடம் ஒரு செய்தி – அழுகையும் சிரிப்பும்