சுபவீ – ஒரு நிமிடம் ஒரு செய்தி – வணக்கத்தின் வகைகள்