சுபவீ – ஒரு நிமிடம் ஒரு செய்தி – வணக்கத்தின் வகைகள்

English Summary
One minute audio by Subavee about different types of greetings.