சுபவீ – ஒரு நிமிடம் ஒரு செய்தி – வினாவை முந்திய விடை