சுபவீ – ஒரு நிமிடம் ஒரு செய்தி – எது பிரம்மாண்டம்?