சுபவீ – ஒரு நிமிடம் ஒரு செய்தி – சாதியும், தொழிலும்