சுபவீ – ஒரு நிமிடம் ஒரு செய்தி – எது இன்றையத் தேவை?