சுபவீ – ஒரு நிமிடம் ஒரு செய்தி – நன்மை செய்வதிலும் தவறுண்டு