சுபவீ – ஒரு நிமிடம் ஒரு செய்தி – நகைச்சுவை இரட்டையர்கள்