சுபவீ – ஒரு நிமிடம் ஒரு செய்தி – வேற்றுமையில் ஒற்றுமை!