சுபவீ – ஒரு நிமிடம் ஒரு செய்தி – மேதைகளின் கூச்சம்