சுபவீ – ஒரு நிமிடம் ஒரு செய்தி – சேர்தலும் பிரிதலும்