சுபவீ – ஒரு நிமிடம் ஒரு செய்து – சில்லறைச் சிக்கல்