சுபவீ – ஒரு நிமிடம் ஒரு செய்தி – வண்ண நூல்களின் வரவு