சுபவீ – ஒரு நிமிடம் ஒரு செய்து – திறமைகள் பலவிதம்!