சுபவீ – ஒரு நிமிடம் ஒரு செய்தி – அர்ச்சனை மொழி

--