சுபவீ – ஒரு நிமிடம் ஒரு செய்தி – அன்பினால் துன்பமும் வரும்