சுபவீ – ஒரு நிமிடம் ஒரு செய்தி – தண்ணீர் …. தண்ணீர்!