சுபவீ – ஒரு நிமிடம் ஒரு செய்தி – பெரியாரின் பெருமை!