சுபவீ – ஒரு நிமிடம் ஒரு செய்தி – முதல் பொதுநல வழக்கு!