சுபவீ – ஒரு நிமிடம் ஒரு செய்தி – வலிமையையும் திறமையும் உள்ளவரே வெல்வர் ?