சுபவீ – ஒரு நிமிடம் ஒரு செய்தி – ஏன் இந்தக் கொண்டாட்டம் ?