சுபவீ – ஒரு நிமிடம் ஒரு செய்தி – எதுவரையில் கல்வி?