சுபவீ – ஒரு நிமிடம் ஒரு செய்தி – நுண் பொருள் உணர் திறன்