சுபவீ – ஒரு நிமிடம் ஒரு செய்தி – விவசாயம் என்ன ஆகும்?