சுபவீ – ஒரு நிமிடம் ஒரு செய்தி – அறிவியல் மனப்பான்மை