சுபவீ – ஒரு நிமிடம் ஒரு செய்தி – வளர்ச்சியா, அழிவா?