சுபவீ – ஒரு நிமிடம் ஒரு செய்தி – மொழிக்கே முதலிடம்