சுபவீ – ஒரு நிமிடம் ஒரு செய்தி – விந்தை மனிதர் பெரியார்!