சுபவீ – ஒரு நிமிடம் ஒரு செய்தி – பேச்சின் இலக்கணம்