விமல்-வடிவேலு கூட்டணியுடன் களத்தில்இறங்கும் சுராஜ் (வீடியோ)

விமல்-வடிவேலு கூட்டணியுடன் களத்தில்இறங்கும் சுராஜ் (வீடியோ)

https://youtu.be/H8TnrJQGh50