அபுதாபி: 10 ஆண்டில் இந்திய நிறுவனங்கள் 370 கோடி டாலர் முதலீடு