அமைசசரவை

தேர்தல் தமிழ்:  அமைச்சரவை

என். சொக்கன் ஒரு பெரிய மாநிலத்தை முதல்வர்மட்டும் ஆள இயலாது. அவருக்கு உதவியாக இரண்டாமவர், மூன்றாமவரெல்லாம் இருக்கவேண்டுமே. இவர்களை எண்ணிட்டு…