அரசுஅதிகாரிகள்

இந்த அரசு அதிகாரிகள் இருக்கிறார்களே…

நெட்டிசன்: சவுக்கு சங்கர் முகநூல் பதிவு… இந்த அரசு அதிகாரிகள் இருக்கிறார்களே… அவர்களைப் போன்ற சுயநலம் பிடிச்ச கேவலமான பிறவிகளை…