அஸ்ஸாம்: கள்ளச் சாராயம் விற்ற பெண்ணின் பிறப்பு உறுப்பில் மிளகாய் பொடி தூவி தண்டனை

அஸ்ஸாம்: கள்ளச் சாராயம் விற்ற பெண்ணின் பிறப்பு உறுப்பில் மிளகாய் பொடி தூவி தண்டனை

கவுகாத்தி: கள்ளச் சாராயம் விற்ற பெண்ணை அடித்து பிறப்பு உறுப்பில் மிளகாய் பொடி தூவி தண்டனை கொடுத்த அதிர்ச்சி சம்பவம்…