இந்தியாவிலேயே முதன் முறையாக யு.பி.எஸ்.சி. – டி.என்.பி.எஸ்.சி   தேர்வுக்களுக்கு

இந்தியாவிலேயே முதன் முறையாக யு.பி.எஸ்.சி. – டி.என்.பி.எஸ்.சி   தேர்வுக்களுக்கு, ‘டிவி’ வழி இலவச பயிற்சி: சைதை துரைசாமி புதிய  திட்டம்

இந்திய  அளவில் முதல் முறையாக, அனைவருக்கும் டி.என்.பி.எஸ்.சி., யு.பி.எஸ்.சி. போட்டித் தேர்வுகளுக்கு ‘டிவி’ வழியே’ இலவச பயிற்சி  அளிக்கும் திட்டம்…