இந்தியாவில் அதிக வசூல் செய்த ஹாலிவுட் படம் Intiyāvil atika vacūl ceyta hālivuṭ paṭam The highest grossing Hollywood film in India