இந்திய விமானப்படையில் தமிழ இளைஞர்களுக்கு பணி வாய்ப்பு..!

இந்திய விமானப்படையில் தமிழ இளைஞர்களுக்கு பணி வாய்ப்பு..!

இந்திய விமானப்படையில் தமிழக இளைஞர்களை சேர்ப்பதற்கான முகாம் நடைபெற இருக்கிறது. தமிழக இளைஞர்களை தேர்வு செய்யும் வகையில் இந்திய விமானப்படை…