இன்று வாக்கெடுப்பு: உருவாகுமா புதிய நாடு?

இன்று வாக்கெடுப்பு: உருவாகுமா புதிய நாடு?

உலக வரைபடத்தில் ஒரு மாற்றம் ஏற்படும் நாளாக இன்று இருக்கலாம். ஆம்… ஈராக்கில் வாழும் குர்தூஸ் இன மக்கள், தங்களது…