இன்றைய காட்சிப்படம்

இன்றைய காட்சிப்படம் : ’வலை’மீன்

இன்றைய காட்சிப்படத்தில் சூரிய உதயத்தில் மீனவர்களின் வலையில் உள்ள மீன், அதோடு அதே வலைப் பின்னணயில் சூரியனும் காணக் கிடைக்கிறது…

இன்றைய காட்சிப்படம் – உங்கள் பத்திரிக்கை.காம் -இல் 

புகைப்படம் எடுப்பதில் ஆர்வமாக இருப்பவரா? அப்படியெனில் உங்களுக்குத்தான் இந்த வாய்ப்பு. ஆயிரம் வார்த்தைகளை விட ஒரு புகைப்படம் ஒரு கருத்தினை…