இரத்தினகிரி சுப்பையா

சூரிய கிரகணம் பூமியின் மீது பரவும்போது எப்படியிருக்கும் என்று தெரியுமா?

  மேற்கண்ட புகைப்படம் ஒரு சூரிய கிரகணத்தன்று எடுத்ததாகும். சூரியனுக்கும் பூமிக்கும் இடையே சந்திரன் வந்து விடுவதால் ஏற்படுவது சூரிய…

வேற்று கிரக வாசிகளுக்கு பூமியிலிருந்து அழைப்பு எந்த மொழியில்…

ஒரு வேற்று கிரக வாசி இருக்கிறார் என்றே வைத்துக் கொள்வோம். அவருடன் எவ்வாறு தொடர்பு கொள்வது? பூமியிலிருந்து ஒரு டெலஸ்கோப்…

செயற்கைக்கோள்கள் எத்தனை டிகிரி வித்தியாசத்தில் விண்ணில் நிலைநிறுத்தப்பட்டுள்ளன ?

சென்ற தொடரில் எப்படி செயற்கைக்கோள் மிகச்சரியாக பூமியை சுற்றிவருகிறது என்று பார்த்தோம். இந்த வாரம் செயற்கைக்கோள்கள் எத்தனை டிகிரி வித்தியாசத்தில்…

செயற்கைக்கோள் ஏவும்போது பூமியின் ஈர்ப்பு விசையால் ஈர்க்கப்படாதா?

  இத்தொடரில் மிக முக்கியமான பகுதியாக இந்தப்பகுதியை கருதலாம், ஏனெனில் பூமியின் அளவோடு ஒப்பிடுகையில் மிக மிகச்சிறிய செயற்கைக்கோள் எப்படி…