இறுக்கம் காட்டியது காங்கிரஸ் இனங்கியது திமுக

இறுக்கம் காட்டியது காங்கிரஸ் இனங்கியது திமுக

இறுக்கம் காட்டியது காங்கிரஸ் இனங்கியது திமுக சோனியா கருணாநிதி தொலைபேசி உரையாடலில் இன்று சுமூக உடன்பாடு எட்டியது! தில்லி தகவல்!…